Reserviere jetzt

Rechtliche Hinweise

Entdecke Dein Hotel an der Playa de Palma

Rechtliche Hinweise

Social Stückelung: GERJAI, S.A.

NIF: A-07126881

Adresse: C/ Mar Jonico, 9 - 07610 - Palma de Mallorca

E-Mail: reserva@boreal.com

Telefon: 971 262 112

Fax: 971 268 440

Adresse für die Benachrichtigung: C/ Mar Jonico, 9 - 07610 - Palma de Mallorca